เชียงใหม่ I กิจกรรม Chiangmai Showcase 2565 นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Chiangmai Showcase 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2561-2565

ภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ “เชียงใหม่ นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” โดยมี นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวชนิสา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการเสวนา

ซึ่ง นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นั้น เกิดจากการมีภาคีเครือข่ายในการร่วมกันขับเคลื่อนการทำงาน จนเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน และทำให้ประชาชนมีรายได้  ซึ่งสิ่งที่สำคัญ คือ การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จนทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้าน นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีวัดมากเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ ซึ่งมีจำนวนกว่า 1,500 วัด และมีพระภิกษุสงฆ์สามเณรกว่า 10,000 รูป  โดยวัดในจังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งวัดที่เป็นศิลปะวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว ความเชื่อ และความศรัทธา ซึ่งมีชื่อเสียง ทำให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวาง และเป็นที่สนใจทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

สำหรับงานการประชาสัมพันธ์ นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เผยแพร่ลงสู่พี่น้องประชาชนและสะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนกลับสู่ส่วนราชการ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานจะประสบผลสำเร็จได้นั้น จะต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน ส่วนราชการ และสื่อมวลชนเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง

ในการนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมกันสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ในทุกเรื่องสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะเรื่องของโรคโควิด-19 ที่มีการสร้างการรับรู้จนประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้ และเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครอบคลุม จนทำให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 3 จังหวัดของประเทศ ที่มีการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มากที่สุด

Related posts