ลพบุรี I ผวจ. นำบุคลากรทางการแพทย์เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

ที่ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าของจังหวัดลพบุรี  เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19  ตามแผนการบริหารจัดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข  ที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายแรก คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยในการปฏิบัติงาน   โดยจัดลำดับความสำคัญ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเมือง, อำเภอที่มีประชากรหนาแน่น และอำเภอที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้ได้ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในระดับสูง จากนั้นจึงขยายการให้บริการไปยังอำเภออื่น

ทั้งนี้ จังหวัดลพบุรีได้รับการจัดสรรวัคซีนตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 โดยเป็นวัคซีนซิโนแวค ในกลุ่มเป้าหมาย 52 จังหวัด โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนในล็อตแรก จำนวน 1,800 โดส ซึ่งจะฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยง คือ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โรงพยาบาลโคกสำโรง โรงพยาบาลท่าวุ้ง และโรงพยาบาลพัฒนานิคม จำนวน 400 โดส และอีก 500 โดสฉีดให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อายุต่ำกว่า 60 ปี ของอำเภอเมืองลพบุรี, อำเภอโคกสำโรง, อำเภอท่าวุ้ง และอำเภอพัฒนานิคม โดยจะฉีดวันละ 160 คนโดยเป็นการจัดลำดับความสำคัญ ได้แก่ อำเภอที่มีประชากรหนาแน่น และอำเภอที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้ได้ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในระดับสูง จากนั้นจึงขยายการให้บริการไปยังอำเภออื่น ต่อไป

สำหรับการฉีดวัคซีนตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข โดยก่อนเข้ารับบริการ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องผ่านการคัดกรอง วัดไข้ และเริ่มขั้นตอนแรกโดยการลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต  คัดกรอง/ซักประวัติ  จากนั้นจะประเมินความเสี่ยง เช่น ประวัติแพ้วัคซีนชนิดที่กําลังจะฉีด หรือแพ้สารประกอบในวัคซีนชนิดที่กําลังจะฉีด  การมีโรคประจําตัวขั้นรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ การตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา  การมีภาวะเลือดออกง่ายหรือหยุดยาก เกล็ดเลือดตํ่า การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นต้น

ซึ่งหากไม่มีความเสี่ยง ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน และรับการฉีดวัคซีน  โดยหลังการฉีดวัคซีนแล้วจะพักสังเกตอาการ 30 นาที  ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้สแกนแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ที่จุดตรวจสอบก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน

สมชาย I ลพบุรี

Related posts