นครสวรรค์ I ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ประเภทอำนวยการ (ตำแหน่งนายอำเภอ) รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

Related posts