นครสวรรค์ I นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เชิญคณะกรรมการสภาเข้าร่วมประชุม แนะนำ ผอ. เทคนิค

ที่ห้องประชุมสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 โดยมีนายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการสภาฯ เข้าร่วมประชุม และมีนายมะณู  คุ้มกล่ำ รองผู้อำนวยการสถาบันฯเป็นเลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบันฯ

ในการประชุมมีวาระที่สำคัญคือ

  1. การแนะนำตัวนายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่
  2. การเยี่ยมเยียนแต่ละวิทยาลัยฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามให้กำลังใจพร้อมทั้งรับฟังปัญหาเพื่อนำมาสู่การแก้ไขและการพัฒนา

นอกจากนี้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2565 มี

  1. การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลงาน งานวิจัย นวัตกรรม คณาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 สู่การเขียนผลงานวิชาการและบทความเพื่อเผยแพร่
  2. โครงการเรียนร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะตงก่วนประเทศจีน
  3. โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมมือกันในการประสานงานและแลกเปลี่ยน ความรู้ทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์กับเรือนจำกลางนครสวรรค์
  4. รายงานผลการสรรหากรรมการสภาสถาบันแทนตำแหน่งที่ว่าง มาตรา 23(4 )ได้ นางกุสุมา ขันกสิกรรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

สุดท้ายเป็นการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร เนื่องจากคณะผู้รับผิดชอบเดิมมีการเกษียณอายุราชการ และย้ายไปเป็นรองผู้อำนวยการ เพื่อให้สภาสถาบันเห็นชอบ รับรองและจะเสนอไปตามขั้นตอนต่อไป

นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันฯกล่าวว่า “ในการดำเนินงานของสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีความมุ่งหวังที่จะให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และเกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น  จึงจำเป็นจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือ และให้มีการรายงานผลการดำเนินการทุกครั้ง เพื่อประเมินผล ดูความก้าวหน้า พร้อมทั้งศึกษาปัญหาเพื่อนำมาพัฒนาแก้ไขต่อไป”

ชาติชาย I นครสวรรค์

Related posts