ชลบุรี I ผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเวทีรับฟังปัญหาความเดือดร้อนชาวพานทอง

ณ ที่ว่าการอำเภอพานทอง อำเภอพานทอง นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมลงพื้นที่อำเภอพานทองเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายปรัตรวีร์ วิจบ นายอำเภอพานทอง ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยมีประเด็นหลักคือเรื่องปัญหารถติดในเวลาเร่งด่วนเนื่องจากขนาดถนนแคบ 2 เลน ถนนบริเวณทางข้ามรถไฟพานทอง ถนนบ้านเก่า – พานทอง ทล. 3466 ซึ่งเป็นความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จากการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพื้นที่ ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งวันนี้ได้นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารับฟังปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในพื้นที่ ประกอบกับนโยบายสำคัญที่ตนมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมีได้เน้นย้ำนโยบายสำคัญกับส่วนราชการและข้าราชการทุกคน ประกอบด้วยนโยบายการทำให้จังหวัดชลบุรีเป็น”เมืองสะอาด” เพื่อเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดในการเป็น 1 ใน 3 ของจังหวัดพื้นที่ EEC โดยได้วางแนวทางการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่เรียบร้อยแล้ว นโยบายต่อมาเป็นเรื่องการให้บริการประชาชน เน้นย้ำทุกงานบริการต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อีกหนึ่งนโยบายสำคัญคือการสร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่

โดยให้อำเภอไปสำรวจหอกระจายข่าวในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับประชาชน ให้สามารถรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะสื่อโซเชียลต้องติดตามหากพบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญ เช่น ปัญหาไฟฟ้า ประปา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการดำรงชีวิต ด้านการศึกษา การขาดแคลนทุนการศึกษา ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ประเด็นด้านการท่องเที่ยว การจัดการจราจร และการให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งทุกๆปัญหาจังหวัดชลบุรีพร้อมสนับสนุนท้องถิ่นให้สามารถดูแลประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่ ถนนบริเวณทางข้ามรถไฟพานทอง ถนนบ้านเก่า – พานทอง ทล. 3466 เพื่อดูปัญหารถติดในเวลาเร่งด่วนเนื่องจากขนาดถนนแคบ 2 เลน เป็นคอขวด เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว ในส่วนของงบประมาณที่ต้องใช้ดำเนินการ ให้เสนอข้อมูลให้ทางจังหวัดทราบเพื่อนำไปสู่การขอรับการจัดสรรงบประมาณมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป

สวัสดิ์ I ชลบุรี

Related posts