04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

การเตรียมการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ในพื้นที่ภาคเหนือ

ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้หน่วยทหารของกองทัพบก ให้การดูแลประชาชน สร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุ ด้วยการจัดตั้ง “จุดบริการประชาชน” บริเวณด้านหน้าค่ายทหาร     ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ โดยเฉพาะที่เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก, แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง นั้น

ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ได้เตรียมการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาตนเอง หรือไปท่องเที่ยวในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564  โดยให้หน่วยและค่ายทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการดังนี้.-

  1. จัดตั้งจุดบริการและช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่ วันที่ 10 – 17 เมษายน 2564 จำนวน 27 จุด โดยได้จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น, ชุดช่างซ่อมแซมรถยนต์ และจักรยานยนต์เบื้องต้น, เจ้าหน้าที่แนะนำเส้นทาง และเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ควบคู่ไปด้วย
  2. บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและเอกชนในพื้นที่ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในจุดบริการประชาชน เช่น น้ำดื่ม, ผ้าเย็น, กาแฟ, เจ้าหน้าที่เสนารักษ์พร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น, อุปกรณ์การช่างที่จำเป็น, นวดแผนไทยผ่อนคลาย, อุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าสำหรับมือถือ, ห้องน้ำ และสุขา เป็นต้น
  3. ประสานสื่อมวลชนร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางการจราจรที่แออัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุด
  4. จัดเตรียมชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนประจำจุดบริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมงนอกจากนี้แล้ว กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วน ร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ ช่วงเทศกาล สงกรานต์ปีนี้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยทางถนน ภายใต้แนวความคิด “ขับรถดี มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ตามที่รัฐบาลได้พยายามดำเนินการอย่างจริงจัง