ชลบุรี I ทต.เขตรอุดมศักดิ์เปิดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มาเป็นประธานในพิธี โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ดูแลรักษาความสะอาดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดเขาน้อย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เข้าร่วมกิจกรรม

เป็นที่ทราบกันดีว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันพ่อแห่งชาติ และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมทำความดี ซึ่งมีความแตกต่างกันในกิจกรรมของแต่ละพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จึงได้จัดกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดเขาน้อย เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม และเพิ่มพื้นที่    ใช้สอย อีกทั้งเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมกันทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านได้ทรงเป็นห่วงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอนาคตว่า หากทุกคนไม่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันนี้ ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตหรือความเป็นอยู่ของคนทุกคนได้ ดังนั้น การที่ผมและทุกท่านได้มาร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดที่วัดเขาน้อยในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อจัดการขยะมูฝอย ทำให้วัดเขาน้อยแห่งนี้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น เป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านที่อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts