นครสวรรค์ I นายก อบจ.ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์  ครั้งที่ 3/2565  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์  ,นายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ เลขานุการกองทุนฯ , นางทัศนีย์ โชติกเจริญสุข  รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.นครสวรรค์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ , แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผอ.โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ,  ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ในฐานะที่ปรึกษา , ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ , พร้อมคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม  ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Meeting  ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ประเด็นที่สำคัญในการประชุมคือ เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์  รวมถึงการพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้มีสิทธิ์ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับบริการขั้นพื้นฐาน สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์  เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

โดยในการประชุม นายก อบจ.นครสวรรค์  ได้มอบนโยบายเรื่องการเบิกจ่ายเงินกองทุนค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนและค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับหน่วยบริการ ที่ค้างจ่ายในปีงบประมาณ 2564  และ ปีงบประมาณ2565 ทั้งหมด และเรื่องเพื่อพิจารณาในวาระต่าง ๆ โดยให้คณะกรรมการสามารถให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาให้เข้าถึงผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบของการดำเนินงานกองทุน

ชาติชาย I นครสวรรค์

Related posts