นครสวรรค์ I นายก อบจ.ร่วมประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีที่ดินของ นายจอม ปลูกงาม สุดท้ายจบด้วยดี

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์  เป็นประธานในการประชุมไกล่เกลี่ยยุติข้อร้องเรียน กรณีนายจอม ปลูกงาม  ร้องเรียนต่อสำงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  พร้อมด้วยนายเชิดพันธุ์ มาศรี รองนายก อบจ.นครสวรรค์  นายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์  นายธนเสฏฐ์ ชินพันธุ์นุช หัวหน้าฝ่ายนิติการ  นางปิยมาส สหัสธรรมรังสี นิติกรชำนาญการ  , นายนิมิต ยืนยง ผอ.กองช่าง  , นางสาวบุญตา กันโต เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาขาณุวรลักษบุรี ,  นางสาวจิตรลดา คำสงค์ ผอ.ส่วนสอบสวน 1 สำนักสอบสวน 3 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขาณุวรลักษบุรี , สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครสวรรค์ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

สืบเนื่องจากกรณีของนายจอม ปลูกงาม ได้ยื่นคำขอรังวัดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 19239 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่ 15-0-26 ไร่  ซึ่งได้มีการดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของนายจอม ปลูกงาม ประมาณ 5 ไร่ และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้แจ้งให้ อบจ.นครสวรรค์ ชี้แจงข้อเท็จจริง  จากนั้นฝ่ายนิติการ จึงได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ที่ดินแปลงดังกล่าว อยู่ติดกับทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0098 บ้านกระทุ่มโทน-บ้านหนองบอนใต้ ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ซึ่งเป็นทางหลวงท้องถิ่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นครสวรรค์ ช่วง กม.5+640-กม.6+070 ความยาวประมาณ 430 เมตร โดยได้รับการถ่ายโอนจากสำนักงานทางหลวงชนบทนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 ความยาว 24.000 กิโลเมตร  สภาพเดิมเป็นถนนผิวจราจรลูกรัง และช่วงถนนที่ถูกร้องเรียน (กม.4+700-7+700) อยู่ในเขตจังหวัดกำแพชรเพชร

ซึ่งจากการประชุมไกล่เกลี่ยในครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ได้ข้อสรุปว่าให้นายจอม ปลูกงาม ผู้ร้อง ไปดำเนินการทำเรื่องยื่นรังวัดสอบเขตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เท็จจริง และในส่วนของเสาไฟฟ้าที่มีการปักเข้าไปในพื้นที่ หากได้ทราบผลการรังวัดแล้วว่าไม่ใช่ที่สาธารณะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขาณุวรลักษบุรี ก็จะดำเนินการรื้อถอนให้

หลังจากนั้น ก็ได้มีการดำเนินการรังวัดสอบเขตที่ดินใหม่ โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาขาณุวรลักษบุรี พบว่าจากเดิมที่ดิน 15-0-26 ไร่ หลังจากรังวัดใหม่ มีเนื้อที่หายไป 1 ไร่เศษ (1-1-94 ไร่) และทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้เข้าดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าออกให้แล้วเสร็จ  ทำให้นายจอม ปลูกงาม ผู้ร้อง มีความพึงพอใจในการดำเนินการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนจากทุกหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว  พร้อมยินดียกที่ดิน 1 ไร่เศษให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ต่อไป

และในโอกาสเดียวกัน นายก อบจ.นครสวรรค์ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นายจอม ปลูกงาม ให้เป็นบุคคลผู้มีจิตสาธารณะสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

ชาติชาย I นครสวรรค์

Related posts