การรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรอง และทหารกองหนุนเข้าเป็นทหารอาสา ของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2564

กองทัพบก โดย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีความประสงค์รับสมัครสอบกำลังพลสำรอง และทหารกองหนุน เข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภทนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน แบบทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี โดยสามารถต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกิน 4 ปี (รวมระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 8 ปี) เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งตามอัตราที่กองทัพบกกำหนด จำนวน 242 อัตรา ดังนี้.-

1. นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 63 อัตรา (อายุ 18 – 30 ปี)

1.1 ผู้ช่วยนายทหารธุรการและกำลังพล จำนวน 7 อัตรา

1.2 ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก จำนวน 56 อัตรา

2. นายทหารประทวน จำนวน 179 อัตรา

2.1 หัวหน้าชุดยิง จำนวน 168 อัตรา (อายุ 18 – 25 ปี)

2.2 พลขับรถ จำนวน  11 อัตรา (อายุ 22 – 25 ปี)

ในการนี้ การรับสมัครสอบกำลังพลสำรอง และทหารกองหนุนเข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก ประจำปี 2564 สามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเองเท่านั้น ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และมณฑลทหารบกทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 27 เมษายน 2564 ในวันเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถยื่นใบสมัคร ณ สถานที่รับสมัครได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทางเว็บไซต์ www.tdc.mi.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการควบคุมกำลังพลสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2223 3245 และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08 3618 2213

Related posts