นครสวรรค์ I ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2

ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 9 นครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม)ครั้งที่3/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยได้นำเสนอภาพรวมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะค่าปม-บ้านบ่อกระปุง ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

 

Related posts