นครสวรรค์ I สโมสรประวัติศาสตร์เมืองนครสวรรค์ ประชุมเลือกประธาน

นายไวยโชตินัย ประธานสโมสรประวัติศาสตร์เมืองนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางสโมสรมีการจัดประชุมใหญ่สามัญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ โดยในที่ประชุมมีมติเลือก นายไวย โชตินัย เป็นประธานสโมสร

​ทั้งนี้การจัดตั้งสโมสรประวัติศาสตร์เมืองนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองนครสวรรค์
  • เพื่อเก็บรวบรวมเรื่องราวในอดีตของเมืองนครสวรรค์มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา
  • เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบถึงรากเหง้าความเป็นมาของบรรพชนตลอดจนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนและวิวัฒนาการของเมืองนครสวรรค์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  • เพื่อการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองนครสวรรค์ มิใช่เป็นตำรา สามารถแก้ไขได้ ถ้ามีข้อมูลใหม่ที่ดีกว่ามาหักล้างและอ้างอิงได้

ความเป็นมาของการจัดตั้งสโมสรฯ เกิดจากกลุ่มเพื่อนกับคนที่ชื่นชอบและรักในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และส่วนใหญ่จะเป็นชาวนครสวรรค์โดยกำเนิด มารวมตัวกันเพื่อจะร่วมกันสืบค้น เพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อเท็จจริงของเมืองนครสวรรค์ เพื่อทำการเผยแพร่กันต่อไป โดยเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ 11 เมษายน 2558 มี อาจารย์ไวย โชตินัย ข้าราชการบำนาญ อดีตอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และอาจารย์อีกหลายสถาบัน เป็นประธานสโมสรคนแรก

​สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สมัครเป็นสมาชิกได้ที่ ประธาน โทร. 089-432-15-15 , นายอรรถจิตร ธรรมเกษตร โทร.089-439-47-28, นายประสิทธิ์ บุญยัง โทร.081-785-20-74, พ.ต.ท.จำนงค์ ชาญธัญกรรม โทร.081-962-33-72 หรือ ที่ นายสาโรจน์
เพ็งชะอุ่ม อดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ โทร.081-946-8694

Related posts