สระแก้ว I รอง ผบ.กกล.บูรพา เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

พันเอก เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา เปิดด่าน กกล.บูรพา ถนนสุวรรณศร ตำบลห้วยโจด  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564  เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป- กลับ ภูมิลำเนาขึ้นสู่ประตูอีสาน เส้นทางสระแก้ว – บุรีรัมย์ ผ่านเส้นทางเขาช่องตะโก อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 เมษายน 2564  โดยทางกองกำลังบูรพา  ได้ตั้งหน่วยบริการประชาชน ด้านใน เช่นหน่วยคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19)  ของหน่วยจิตอาสา กกล.บูรพา,   หน่วยบริการแจ้งซ่อมเฉพาะกิจรถยนต์,  และรถตรวจการณ์หน่วยเคลื่อนที่เร็วออกช่วยเหลือประชาชนหากมีเหตุเกิดขึ้น

ต่อมาได้มอบนโยบายให้ของกองทัพบก  เพื่อช่วยเหลือประชาชน  ในทุกเทศกาล  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564  วันที่ 10 – 16 เมษายน 2564  ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา การใช้ยวดยานพาหนะเป็นจำนวนมาก  จึงมอบหมายให้กำลังพล ออกช่วยเหลือประชาชน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย  พร้อมได้มอบเครื่องดื่ม น้ำดื่ม ผ้าเย็น ให้กำลังพลทหาร – ตำรวจ ไปมอบให้ประชาชนตามจุดตรวจต่างๆ อีกด้วย

Related posts