จันทบุรี I ผวจ. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่วัดบางสระเก้า ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลนในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กเล็กในกรณีที่งบประมาณจากภาครัฐไม่เพียงพอ

ต่อมาในปี พ.ศ.2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งกรมพัฒนาชุมชนได้จัดให้มีกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยทุกสาขาอาชีพได้ร่วมทำบุญสมทบทุนฯเป็นประจำทุกปี  ครั้งนี้ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีมียอดบริจาคสมทบเข้ากองทุนฯ รวม 159,231 บาท 25 สตางค์ และมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 ทุน และในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้รับมอบ สวนปันสุข สร้างชาติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพืชผักสวนครัว เพื่อส่งต่อให้ชุมชน ชาวบ้าน นำไปขยายผลปลูกผักปลอดสารพิษกินเองอย่างปลอดภัย และ เหลือขายสร้างรายได้

ชลาธร I จันทบุรี

Related posts