เชียงราย I ปรับแผน ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่

ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 9/2564 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุม

การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภายในประเทศและต่างประเทศ ผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยในกรณีหากพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การบริหารจัดการสถานที่เฝ้าสังเกตอาการและกักกันโรค (Hospital Quarantine) การออกตรวจสถานบริการสถานประกอบการ ร่วมหารือและพิจารณาในประเด็นสำคัญๆ อาทิ มาตรการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แผนการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง จำนวน 5,000 ราย กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1,000 ราย กลุ่มที่เกี่ยวข้องสถานบันเทิง 1,000 ราย ครอบครัวที่มีญาติมาจากพื้นที่เสี่ยง 1,000 ราย การขอรับสนับสนุนงบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เช่น 1. วัสดุทางการแพทย์สำหรับป้องกันบุคลากร และเก็บตัวอย่าง 2. วัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ GMS) 3. การเพิ่มสถานที่จัดเก็บขยะติดเชื้อ 4. อะไหล่สำหรับอุปกรณ์ดูแลผู้ติดเชื้อที่แยกกัก การจัดตั้งด่านสกัดควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เส้นทางเชียงราย-เชียงใหม่ และด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

Related posts