ชลบุรี I ชวนตระหนัก วันป่าชุมชนชายเลนไทย 12 เม.ย.

วันป่าชุมชนชายเลนไทย ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ตระหนักความคัญ ชี้ป่าชายเลนคือหนึ่งในผลิตอาหารรายใหญ่ มนุษย์คือผู้บริโภคทรัพยากร ควรดูแลรักษาป่าชายเลน

เนื่องด้วยวันที่ 12 เมษายนของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันป่าชุมชนชายเลนไทย ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของป่าชายเลน และร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าชายเลนของประเทศไทยท่ียังคงสภาพทั้งหมดรวมประมาณ 1.53 ล้านไร่ เพราะคุณค่าของป่าชายเลนมีมากมาย ทั้งเป็นพื้นที่ผลิตก๊าซออกซิเจน เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ ช่วยรักษาสมดุลย์ของระบบนิเวศชายฝั่ง

น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เปิดเผยว่า ป่าชายเลนเปรียมเสมือนหนึ่งในผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก เพื่อให้มนุษย์ได้มีทรัพยากรไว้กินใช้ในฐานะผู้บริโภคทรัพยากรรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยเช่นกัน ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติจึงถือได้ว่าเป็นอาหารหลักของมนุษย์

ทั้งนี้ ในโอกาส วันป่าชุมชนชายเลนไทย วันที่ 12 เมษายน จึงของฝากให้ทุกคนช่วยกันตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของป่าชายเลน ช่วยกันอนุรักษ์ดูแลรักษาให้ผืนป่าชายเลนทั่วประเทศคงสภาพที่อุดมสมบูรณ์อยู่โดยตลอด ช่วยกันปกป้องผืนป่าชายเลนเพื่อให้มนุษย์ได้มีอาหารที่มีคุณภาพไว้หล่อเลี้ยงชีวิต ไปจนถึงรุ่นลูกหลานจะได้ไม่ขาดแคลนต่อไปในภายภาคหน้า

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts