สระแก้ว I ผวจ.ปิดศูนย์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ณ ห้องประชุมสระแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

นายเจริญ รัตนบรรณสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระแก้ว และที่ทำการปกครองทุกอำเภอจำนวน 9 อำเภอ ได้ตั้งจุด 24 จุดตรวจ และด่านชุมชน จำนวน 498 จุด มีผู้ปฏิบัติหน้าที่รวม 4,900 คนต่อวัน ภายใต้แนวคิดการรณรงค์ สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด

ได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง อาทิมาตรการบังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง ตามกฏจราจรเตรียมความพร้อมในการเดินทางให้แก่ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางเสียงตามสายหอกระจายข่าวและสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ

จังหวัดสระแก้วระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 ได้ครบ 7 วัน จำนวนอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น จำนวน 31 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ 32 คน จำนวนผู้เสียชีวิต เป็น 0 ราย

1- อำเภอเมืองสระแก้ว เกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง บาดเจ็บ 10 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต 2-อำเภอวัฒนานคร เกิดเหตุ 6 ครั้ง บาดเจ็บ 6 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต 3-อำเภอเขาฉกรรจ์ เกิดอุบัติ 4 ครั้ง บาดเจ็บ 4 คน ไม่มี 4-อำเภอโคกสูง เกิดเหตุ 4 ครั้ง บาดเจ็บ 4 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต 5- อำเภอวังน้ำเย็น เกิดเหตุ 3 ครั้ง บาดเจ็บ 3 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต 6- อำเภอวังสมบูรณ์ เกิดเหตุ 3 ครั้ง บาดเจ็บ 3 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต 7- อำเภออรัญประเทศ เกิดเหตุ 2 ครั้ง บาดเจ็บ 2 คน ไม่มีผู้บาดเจ็บ 8- อำเภอตาพระยาไม่เกิดอุบัติเหตุ 9- อำเภอคลองหาด ไม่เกิดอบุบัติเหตุ

อุบัติเหตุที่สูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ อบัติเหตุและการบาดเจ็บสูงสุดได้แก่ไม่สวมหมวกนิรภัย

Related posts