นครสวรรค์ I ชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลินิก ITA จังหวัดนครสวรรค์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 79 คน

Related posts