ราชบุรี I ประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ห้องประชุมแม่กลองศาลากลางจังหวัดราชบุรีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ทั้นี้จังหวัดราชบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี มีหน้าที่กำหนดแนวทางประสานงาน และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง กำกับและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ จังหวัดจึงได้กำหนดให้มีการจัดประชุมในทุกไตรมาส เพื่อให้การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

(๑) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ (บ้านบ่อหวี)  (๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเชิงท่องเที่ยวฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ บ้านบ่อหวี จังหวัดราชบุรี แบ่งเป็น ๗ กิจกรรมคือ ๑. กิจกรรมส่งเสริมปริมาณกล้วยไม้ไทย ๒. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ๓. กิจกรรมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเลี้ยงปลา  ๔. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ำ ๕. กิจกรรมจัดทำป้ายนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ จัดประชุมติดตามประสานงานโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวี ๖. กิจกรรมการปรับปรุงบำรุงดิน และ๗. กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ

ผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง คือ

(๑) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”  (๒) ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดราชบุรี (๓) อ่างเก็บน้ำบ้านรางขยี  (๔) อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งพรหม

๓.๔ ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ ตำบลยางหักอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

(๑) อ่างเก็บน้ำและฝายทดน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๓๗ แห่ง

(๒) อ่างเก็บน้ำและฝายทดน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๓ แห่ง

(๓) อ่างเก็บน้ำและฝายทดน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๗ แห่ง

(๔) อ่างเก็บน้ำและฝายทดน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๑๖ แห่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการทุกโครงการให้ความสำคัญต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นพิเศษ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของโครงการเป็นสำคัญ

สุพจน์ I ราชบุรี

Related posts