สระแก้ว I ผวจ.ประชุมวางมาตรการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง

นายเกียรติศักดิ์  จันทรา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ  ณ .หอประชุมกองกำลังบูรพา ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ต่อมาพันเอกเสกสรรค์  พรหมศักดิ์  รอง ผบ.กกล.บูรพา ได้รับมอบหมายจาก พลตรี อมฤต  บุญสุยา ผบ.กกล.บูรพา ประชุมร่วมวางมาตรการแก้ไขปัญหาสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID 19) ให้ดำเนินการดังนี้

  1. การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง ได้จัดตั้ง ”   ศูนย์ข่าวกรองกองกำลังบูรพา ”  โดยเน้นการดำเนินงานชุดซักถามขยายผล และ ชุดวิเคราะห์ข่าว ทำให้สามารถค้นพบเครือข่ายของขบวนการการกระทำผิดกฎหมาย  ที่สำคัญในพื้นที่ นำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง
  2. วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มขบวนการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และขบวนการกระทำผิดกฎหมาย  เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID 19)  เข้าสู่ประเทศ โดยได้จัดทำข้อมูลวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ ของกลุ่มขบวนการแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กำหนดจุด/ช่องทางที่ใช้ในการลักลอบผ่านแดน จำนวน 59 จุด และกำหนดจุดตรวจรวมพล  จำนวน 40 จุด

ทั้งนี้ กกล.บูรพา ได้นำข้อมูลวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ  มาสู่การปฏิบัติ  มาตรการสกัดกั้นของ โดยแบ่งเป็นแนวชั้นการปฏิบัติ 4 แนว มี  แนวระวังป้องกัน + 3 แนวชั้น และแนวระวังป้องกัน โดยมี (หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา)  โดยใช้กลไกความร่วมมือของหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานในการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลของกลุ่มขบวนการแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติด้านยุทธการ  ส่วนแนวทางด้านชายแดน ได้วางเครื่องสิ่งกีดขวาง  จำนวน 118 จุด (วางลวดหนามหีบเพลง/รั้วลวดหนาม/รั้วแสวงเครื่อง)  ไฟส่องสว่างด้วยโซล่าเชลล์ จำนวน 124 จุด  และลวดสะดุด จำนวน 102 จุด บริเวณ ที่เป็นจุดเสี่ยงตามแนวชายแดนและเพิ่มการลาดตระเวนด้วยรถยนต์ และการเดินเท้าลาดตระเวน รวมถึงชุดซุ่มเฝ้าตรวจพื้นที่เสี่ยงในการการลักลอบเข้าเมือง  โดยมีจุดตรวจ 135 จุดตรวจ. เป็นแนวทางป้องกัน

ด้าน ข่ายเส้นทาง- จุดรวมพล/ขึ้นรถ/พักพิงใช้การลาดตระเวนด้วยรถยนต์ หรือการเดินเท้าการซุ่มตรวจทั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจลอย เป็นประจำ จากแนวถนนเพื่อความมั่นคงเลียบแนวชายแดน  โดยใช้งานด้านการข่าวมากำหนดแผนปฏิบัติในแต่ละห้วงเวลา  สามารถจับกุมผู้ลักลอบและผู้นำพาได้เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

ผลการปฏิบัติงานของกองกำลังบูรพาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจับกุมชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองได้ 3,547 คน ผู้นำพาได้ 113 คน ทาง กกล.บูรพา ปฏิบัติงานเข้มงวดกวดขันตามนโยบายของกองทัพภาคที่ ๑ กองทัพบก และนโยบายของรัฐบาล  เพื่อความมั่นคงทางชายแดนด้านจังหวัดสระแก้ว  ระหว่าง อำเภอตาพระยา – อำเภอคลองหาด  ระยะทาง 165 กิโลเมตรอย่างเคร่งครัด

อดิศักดิ์ I สระแก้ว

Related posts