นครสวรรค์ I นายก อบจ. ประชุมเพิ่มมาตรการป้องกัน โควิด 19 ระลอก 3

ที่ห้องประชุมศูนย์ข้อมูล​ อบจ.นครสวรรค์  พลตำรวจเอกสมศักดิ์​ จันทะพิงค์​ นายกองค์การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็นประธานในการประชุมกำหนดเพิ่ม​ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง “แนวทางปฏิบัติการของ อบจ.นครสวรรค์ เพื่อป้องกันและยับยั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายก อบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานุการนายก อบจ. นายเชิดพันธุ์​ มาศรี  รองนายก อบจ. นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัด อบจ. นายสันติ จันทร์เผิบ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ. นางกมลพร บุญปก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข​ นางกาจนา​ ไชยพรหม​ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม​ โดยเน้นย้ำการกำหนด มาตรการในการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ อบจ.ทุกฝ่าน ทุกกอง ทุกหน่วยงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/มาตรการป้องกัน ให้เพิ่มความเข้มงวดสูงสุด​ โดยขอความร่วมมือในการดำเนินการเพิ่มเติม ได้แก่ การเข้า-ออกสำนักงานให้ใช้ทางเดียว มีจุดคัดกรอง มีการกรอกข้อมูล มีการติดสติ๊กเกอร์ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ มีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ มีการทำความสะอาดสำนักงาน ราวบันได ลูกบิดประตู กระจก บานเลื่อน โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกฝ่ายดำเนินการตามมาตรการสถานการณ์โควิด 19

รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้บุคลากรในองค์การ​บริหารส่วนจังหวัดงดหรือชะลอการเดินทางที่ไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่อาจทำให้เสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรค

นอกจากนี้ยังให้มีการกำกับดูแล ตรวจติดตามการดำเนินการด้วย และให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (D – Distancing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างการที่จุดคัดกรอง (T – Testing) และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หรือลงทะเบียน​ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้ร่วมงาน พบปะ หรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ให้ดำเนินการตามมาตรการกักตนเอง (Self-Quarantine) ทันทีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน และไปพบแพทย์หรือสาธารณสุขพื้นที่ เพื่อทำการตรวจเชค รักษา และสามารถกลับมาปฏิบัติงานตามปกติเมื่อกักตัวครบ 14 วัน โดยต้องมีผลการตรวจหาเชื้อ เป็นลบ

Related posts