ศรชล.ฝึกอบรมยุวชนประมงร่วมบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น

นาวาเอก อนุพงค์  จันทร์พฤกษ์ รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดระยอง (รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดระยอง)  และ นาวาเอก พิศาล หาญภักดี หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระยอง (ศคท.จว.รย.) ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมยุวชนประมงรุ่นที่ 9 ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งมีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตทะเลชายฝั่งจังหวัดระยอง จำนวน 30 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในท้องถิ่นของตนเอง ให้มีความอุดมสมบูรณ์เข้มแข็งและยั่งยืน ตลอดจนนำความรู้และประสบการณ์ไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ในสถานศึกษาและในชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน ได้ตระหนักถึงแนวความคิดในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ในการนี้ น.ท.อัครพล  เหมนาค จนท.ศูนย์ประสานความมั่นคงจังหวัดระยอง (ศคท.จว.รย.) เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของชุมชนประมงกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเล” ให้กับ “ยุวประมง” รุ่นที่ 9 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts