นครสวรรค์ I รอง ผวจ. ประชุมคลินิก ITA ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลินิก ITA จังหวัดนครสวรรค์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 81 คน

Related posts