สระแก้ว I ความคืบหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองลึก

ตามที่ นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.สระแก้ว เขต 3 ได้รับการร้องเรียน จาก พ.อ.นิวัฒน์ หาญประสพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  ตั้งแต่ ปี 2562 ถึงความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องมาจากความแห้งแล้งของพื้นที่ มีความต้องการแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เพื่อเป็นน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ และเพื่อทำการเกษตรของเกษตรกร ดังนั้น ส.ส.สุรศักดิ์ฯ จึงได้เร่งประสานจัดทำโครงการฯ เสนอไปยัง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเร่งติดตามผลการดำเนินงานเรื่อยมา

ต่อมาทาง กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6  จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 60 ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองลึก ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์คลองลึก พร้อมกับได้ดำเนินการจัดจ้าง เริ่มดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ทีมข่าวได้เรียนถามต่อสายตรงกับท่าน ส.ส.สุรศักดิ์  ชิงนวรรณ์

การดำเนินงานการก่อสร้างหลังจากเซ็นสัญญาจ้าง  เลขที่ ทส.0601/24/2564  ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564  และรหัสโครงการ สก.17 – 6 – 046  ผู้รับจ้างเริ่มลงมือดำเนินการ ส่วนคันกั้นน้ำที่เห็นเป็นแหล่งน้ำเดิม  เมื่อถึงฤดูแล้งไม่สามารถกักเก็บน้ำได้  ชาวตำบลตาพระยา จึงขาดน้ำอุปโภค – บริโภค และแหล่งน้ำทำการเกษตรของประชาชน ระยะเวลาดำเนินการ  300 วัน ขณะนี้การดำเนินงานให้ของผู้รับจ้างได้ขุดพื้นที่ส่วนอื่นในบริเวณนั้นก่อน เพื่อคงน้ำเดิมไว้ใช้ก่อนเข้าช่วงฤดูฝน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

อดิศักดิ์ I สระแก้ว

Related posts