นครสวรรค์ I นายก อบจ.เชิญประชุมสรุปงานบรรเทาฯ ตามงานพัฒนาบ่อบาดาลแก้ปัญหาก่อนงบผ่านสภา

ที่ห้องประชุมศูนย์ข้อมูล อบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมติดตามการปฏิบัติงานของเครื่องจักร ที่ทาง อบจ.ส่งออกไปในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านแก้ปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการสนับสนุนเครื่องจักรแก้ปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประกอบด้วย พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายก อบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานุการนายกอบจ. นายมานพ บุญผสม นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ. นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัด อบจ. นายสันติ จันทร์เผิบ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ. นางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำหรับการเร่งรัดการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและเป่าบ่อน้ำบาดาล แก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นระยะเวลา 6 เดือน นางทัศวลี รายงานผลการดำเนินการว่า แยกประเภทออกเป็นการเป่าบ่อบาดาลทั้งหมด 86 บ่อ การขุดเจาะบ่อบาดาล 26 บ่อ รวมทั้งหมด 112 บ่อ/ครั้ง และกำลังดำเนินการเจาะบ่อบาดาลอีก 12 บ่อ ดังนี้ คือ
ที่ หมู่ 5, 6, 7, 9, 10,11 และ 15 ต.หนองโพ อ. ตาคลี จำนวน 8 บ่อ
ที่ หมู่ 4 ต. วังเมือง อ.ลาดยาว จำนวน 1 บ่อ
ที่ หมู่ 2 ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ (รร.บ้านคลองไทร) จำนวน 1 บ่อ
ที่ หมู่ 8 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จำนวน 1 บ่อ
ที่กรมทหารราบที่ 4 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จำนวน 1 บ่อ

ส่วนการเป่าบ่อบาดาลจะดำเนินการอีก 120 บ่อ ดังนี้ คือ
ที่ อ.ลาดยาว รวม 5 ตำบล (ต.ลาดยาว ต.บ้านไร่ ต.หนองยาว ต.เนินขี้เหล็ก และ ต.ห้วยน้ำหอม ) จำนวน 1 บ่อ
ที่ หมู่ ม.1, 2, 6, 10, 11 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จำนวน 10 บ่อ
ที่ หมู่ 1-8 และ หมู่ 11-12 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จำนวน 14 บ่อ
ที่ หมู่ 3, 7, 13 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จำนวน 3 บ่อ
ที่ หมู่ 5 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จำนวน 1 บ่อ
ที่ หมู่ 2, 4, 9 ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จำนวน 5 บ่อ
ที่ หมู่ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จำนวน 19 บ่อ
ที่ ต.แม่วงก์ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จำนวน 32 บ่อ
ที่ ต.เขาชนกัน ต.แม่เลย์ แม่วงก์ จำนวน 35 บ่อ

ทั้งการขุดเจาะบ่อบาดาลและกานเป่าบ่อบาดาล หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ประชาชนได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องขุดเจาะมีเพียง 1 เครื่องเท่านั้น ไม่เพียงพอต่อการใช้งานและให้บริการช่วยเหลือประขาชน โดยทางนายก อบจ.แจ้งต่อที่ประชุมว่าควรจะต้องสั่งซื้อเครื่องขุดเจาะเพิ่มขึ้นอีก ให้สามารถดำเนินการแก้ปัญหาภัยแล้งได้ทันเหตุการณ์

Related posts