นครสวรรค์ I ประชุมคณะกรรมการ ITA ผ่านระบบออนไลน์

ณ ห้องสื่อสาร ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Zoom Meeting) โดยประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2564
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

Related posts