สรุปผลการปฏิบัติ “การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ”

ตามที่รัฐบาล และกองทัพบก ได้มอบหมายให้ กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและสภาวะวิกฤตต่างๆ ในห้วง 1 – 20 เมษายน 2564 สามารถสรุปผลการปฏิบัติที่สำคัญได้ดังนี้

การซ่อมแซม/สร้างบ้าน ให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัย ร่วมกับส่วนราชการพลเรือนและประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ 12 จังหวัด (อุทัยธานี, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, นครสวรรค์, ลำปาง, เชียงใหม่, พะเยา, อุตรดิตถ์, แพร่, พิจิตร, เชียงราย, น่าน และสุโขทัย) จากผลกระทบพายุฤดูร้อนในภาคเหนือ ในห้วง 20 วัน ที่ผ่านมา เกิดความเสียหาย จำนวน 1,800 หลัง ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ตามปกติ 1,798 หลัง คงเหลืออยู่ในระหว่างการซ่อมแซม จำนวน 2 หลัง

โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ในห้วง 20 วันที่ผ่านมา จำนวน 5,596 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 3,240,000 ลิตร และกองทัพภาคที่ 3 ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารที่ยากต่อการเข้าถึง ในลักษณะการเติมน้ำในที่เก็บน้ำชุมชน ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง สามารถติดต่อได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านท่าน หรือติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 242859

โครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ” กองทัพภาคที่ 3 ยังคงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชน ในภาวะวิกฤตสถานการณ์โรคโควิด – 19 ระลอกใหม่ (1-20 เมษายน 2564) ที่ส่งผลกระทบให้สภากาชาดไทยขาดแคลนปริมาณโลหิตสำรองที่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย ในการนี้ ข้าราชการ, ครอบครัว และทหารกองประจำการ จำนวน 840 นาย ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เป็นจำนวนกว่า 321,700 ซีซี ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนและสถานพยาบาล มีความต้องการโลหิต เพื่อรักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุเร่งด่วน หรือฉุกเฉิน กองทัพภาคที่ 3 มีความยินดีที่จะให้การช่วยเหลือ โดยการบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วยด้วยความเต็มใจในทุกโอกาส เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบสาธารณสุขให้เกิดแก่สังคมไทย โดยขอให้ได้ติดต่อผ่านหน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือใกล้บ้านท่านได้ทุกแห่ง

Related posts