นครสวรรค์ I ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 13/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดนครสวรรค์ พิจารณาเตรียมจัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พิจารณาขออนุมัติจัดตั้ง สถานกักกันของรัฐ LQ แห่งใหม่ พิจารณาจัดสรรวัคซีนให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประชาชนที่มีโรคประจำตัว และตำรวจทหารด่านหน้า โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมฯ

Related posts