นครสวรรค์ I ม.มหิดลร่วมสนับสนุนทางวิชาการ อบจ. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมศักยภาพสถานสงเคราะห์

ที่ห้องประชุมศูนย์ข้อมูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะประกอบด้วย พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ.นายเชิดพันธ์ุ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์รองนายกอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานายกอบจ. นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดอบจ. พันจ่าอากาศเอกสุธาพิพัฒน์ บุญประจันทร์ หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์คนชรานิคมเขาบ่อแก้ว นายพิสิษฐ์ สุวรรณศรี หัวหน้าศูนย์ข้อมูลฯ และคณะผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม Video Conference กับคณะทีมวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรนงค์ สกุลศรี นางสาวเบญจมาศ รอดภัย นางสาวปานฉัตร ทิพย์สุข นายถิรวัฒน์ วรรณพฤกษ์ และทีมสถาปนิกชุมชนบริษัทครอส

ในการประชุมมีวาระหลักที่สำคัญคือ การศึกษา วิจัย สนับสนุน และส่งเสริมศักยภาพสถานสงเคราะห์คนชรานิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ให้มีคุณภาพมากขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุ ที่มาพักอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ พัฒนาบุคลากรในสถานสงเคราะห์ ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ดีขึ้น อันจะนำไปสู่ความเป็นบ้านของสถานสงเคราะห์ ให้ผู้สูงอายุที่พักอาศัยได้มีความสุขเหมือนอยู่ที่บ้าน ซึ่งจะมีการศึกษา วิจัย ทำแบบสอบถาม ความต้องการของผู้สูงอายุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมพัฒนา เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการพัฒนาสถานสงเคราะห์ฯให้เป็นเหมือนบ้าน มีความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อที่จะให้บริการแก่ผู้สูงอายุ

สำหรับสถานสงเคราะห์คนชรานิคมเขาบ่อแก้วจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์รับโอนมาตามพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 สถานสงเคราะห์แห่งนี้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ 9 จังหวัดประกอบด้วย อุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลกเพชรบูรณ์ กำแพงเพชร สุโขทัย ตากและอุตรดิตถ์

สถานสงเคราะห์คนชรานิคมเขาบ่อแก้ว สามารถรับดูแลผู้สูงอายุได้ไม่เกิน 130 คน ปัจจุบันมีผู้สูงอายุอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น 94 คน แบ่งผู้สูงอายุออกเป็นกลุ่มตามเกณฑ์สุขภาพ 2 กลุ่มคือ ผู้สูงอายุที่สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ อาคารสถานที่ประกอบไปด้วย เรือนนอน 5 หลัง เป็นเรือนนอนผู้สูงอายุชาย 2 หลัง ผู้สูงอายุหญิง 3 หลัง มีบุคลากรรับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุจำนวน 40 คน แบ่งเป็นพี่เลี้ยงจำนวน 19 คน โดยพี่เลี้ยงแต่ละคนจะดูแลผู้สูงอายุ 6 คน

สำหรับสภาพปัญหาในปัจจุบัน มีหลายประการดังนี้คือ ผู้สูงอายุเป็นผู้รับบริการตามกำหนดกิจวัตรประจำวัน มีอิสระน้อย, ผู้สูงอายุมีอายุเพิ่มขึ้นความสามารถถดถอย/พึ่งพิงมากขึ้น เจ็บป่วยและมีภาวะทางจิตเวช, ลักษณะการสื่อสารปฏิสัมพันธ์, โอกาสพบปะญาติ ผู้บริจาค อาสาสมัคร การฝึกทักษะอาชีพและการเรียนรู้โลกภายนอก, ความพึงพอใจและ กิจกรรมการมีส่วนร่วม, ความต้องการด้านเศรษฐกิจและรายได้, การสร้างความหมาย “ความเป็นบ้าน” ในสถานสงเคราะห์

ในการดำเนินการขั้นต่อไปคือ ทางคณะผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จะมีการเข้าศึกษาเก็บข้อมูลร่วมกันในพื้นที่ รวมทั้งร่วมกันปรึกษาหารือ วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆภายในสถานสงเคราะห์คนชรานิคมเขาบ่อแก้วให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งจะมีการนัดพบปะพูดคุยกับทุกฝ่ายในสถานสงเคราะห์ ตั้งแต่ คนงาน พี่เลี้ยง ยาม แม่บ้าน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและผู้สูงอายุ เพื่อระดมสมองหาแนวทางในการพัฒนาร่วมกันต่อไป

Related posts