ชลบุรี I “สนธยา คุณปลื้ม” นั่งเก้าอี้กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ผ่านระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting ในการคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามประราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 13 (6) และมาตรา 15 (1) กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่มาจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ และนายกเมืองพัทยา

โดยให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทำหน้าที่ดำเนินการ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ และนายกเมืองพัทยา ประชุมเพื่อเลือกกันเอง เป็นตัวแทนในตำแหน่งกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปรากฏว่านายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะมีหน้าที่ดูแลประสานงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล พร้อมจัดทำรายงานสถานการณ์ของระบบสุขภาพ ดำเนินการเพื่อให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพ สำหรับนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพิ่มมาอีกหนึ่งตำแหน่งหนึ่งนั้น ก็จะได้ดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในการวางรากฐานของสุขภาพที่ดีในประชาชนให้กับชาวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออกต่อไป

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts