ศรชล. สร้างความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้าน

นาวาเอก อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดระยอง (รอง ผอ.ศรชล.จว.รย.) และนาวาเอก พิศาล หาญภักดี หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระยอง (ศคท.จว.รย.) ได้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านตากวน กลุ่มอนุรักษ์ประมงพลา กลุ่มสะพานเมืองสุชาดา กลุ่มกรอกยายชา กลุ่มก้นปึก กลุ่มหัวบ้าน กลุ่มปากน้ำบ้านเรา และกลุ่มแหลมรุ่งเรือง

โดย น.อ.อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รอง ผอ.ศรชล.จว.รย. เป็นประธาน การจัดกิจกรรม ณ ศาลาหมู่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และมีผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ด่านตรวจประมงระยอง กองพันทหารราบที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน การเผยแพร่แผนเผชิญเหตุ กรณีลูกเรือประมงต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส (COVID-19) หรือเจ็บป่วยร้ายแรง หรือเสียชีวิติ การขอแจ้งเข้าท่าเทียบเรือในเขตพื้นที่ทางทะเล จว.รย. ให้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ การกำหนดท่าเทียบเรือส่วนกลางที่เหมาะสม และการให้ความรู้เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมง ตามประกาศกรมประมง รวมทั้งการตอบข้อซักถามต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อ 21 เม.บ.64 ที่ผ่านมา

นิราช : นันทพล I รายงาน

 

Related posts