นครสวรรค์ I ประชุมคณะกรรมการ Integrity and transparency Assessment : ITA

ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดนครสวรรค์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Related posts