ชัยภูมิ I นพค.55 ส่งชุดปฏิบัติงานช่างขุดลอกคลองต้านภัยแล้ง

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่าง จำนวน 14 นาย พร้อมด้วยยุทโธปกรณ์ เครื่องจักรกล รถโกยตัก ขนาด 1 ตัน จำนวน 3  คัน รถยนต์บรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานขุดลอกคลองห้วยข่าเฒ่า ตามโครงการ “ฟื้นฟูแหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างบูรณาการ

ซึ่งคลองห้วยข่าเฒ่าแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำเก็บกักน้ำที่สำคัญ ของบ้านหนองนกเขียน ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ที่ใช้การอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร มีสภาพตื้นเขิน ไม่ได้ผ่านการขุดลอกมานานกว่า 15 ปี

กำลังพลเจ้าหน้าที่ทหารสังกัด หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 จึงเร่งดำเนินการขุดลอกคลองระยะทาง 3 กิโลเมตร ขนาดกว้าง 15 เมตร ความลึก 3.5 เมตร คันคลองถมดินหนาหน้ากว้าง 3 เมตร เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภค และส่งขาย สร้างรายได้ สำหรับคลองแห่งนี้ จะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำให้กับชาวบ้านกว่า 195 หลังคาเรือน มีน้ำอุปโภค บริโภค และพื้นที่ทำการเกษตร 1,300 ไร่  ตลอดจนเป็นแก้มลิงป้องกันปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลาก

ด้าน นาย ศราวุธ. กุลแก้ว และครอบครัว ชาวบ้านหนองนกเขียน ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดงฯได้กล่าวขอบคุณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารพัฒนา และ.  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 ที่ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ทำการเกษตรได้ตลอลกาล

วรากร I ชัยภูมิ

Related posts