นครสวรรค์ I ประชุมทำแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนการดำเนินงานฯ พิจารณาแผนแม่บท อพ.สธ. ในระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569 ) และพิจารณาแผนปฏิบัติงาน งบประมาณในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

Related posts