04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกผู้แทน ส.อบจ และ ส.อบจ ประจำอำเภอ

ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาการลงคะแนนของผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพิจารณาลงคะแนนเลือกผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของแต่ละอำเภอ ที่มาประชุม จำนวน 2 คน เพื่อสรรหาผู้ที่คะแนนมากที่สุดเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์