นครสวรรค์ I นายก อบจ.ติดตามงาน การแจกน้ำช่วยชาวบ้าน 4 อำเภอ แก้ภัยแล้ว

ที่ห้องประชุมศูนย์ข้อมูล อบจ.นครสวรรค์  พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรเพื่อในออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง ตามโครงการสนับสนุนเครื่องจักรแก้ปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประกอบด้วย พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายก อบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานุการนายกอบจ. นายมานพ บุญผสม นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ. นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัด อบจ. นายสันติ จันทร์เผิบ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด นางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ได้สั่งการเร่งช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชน ด้วยการนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพยุหะคีรี อำเถอท่าตะโก อำเภอชุมแสง และอำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อการอุปโภค-บริโภค ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564   รวม 436 เที่ยว คิดเป็นน้ำจำนวน 5,232,000 ลิตร มีรายละเอียดดังนี้คือ

เดือนตุลาคม ได้แก่ พื้นที่ ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จำนวน 240,000 ลิตร , พื้นที่ ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก 24,000 ลิตร,  พื้นที่ ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จำนวน 576,000 ลิตร, พื้นที่วิทยาลัยในวัง ต.กลางแดด อ.เมือง  12,000 ลิตร, พื้นที่ ต.หนองปลิง อ.เมือง 600,000 ลิตร  รวมทั้งหมด 912,000 ลิตร

เดือนพฤศจิกายน ได้แก่ พื้นที่ ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จำนวน 228,000 ลิตร , พื้นที่ ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก 420,000 ลิตร,  พื้นที่โรงเรียนบ้านสระงาม ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จำนวน 12,000 ลิตร, พื้นที่ ต.ทับกฤช(ทุ่งแว่น) อ.ชุมแสง  12,000 ลิตร, พื้นที่ ต.หนองปลิง อ.เมือง 12,000 ลิตร, พื้นที่วิทยาลัยในวัง ต.กลางแดด อ.เมือง  12,000 ลิตร  รวมทั้งหมด 696,000 ลิตร

เดือนธันวาคม ได้แก่ พื้นที่ ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จำนวน 204,000 ลิตร , พื้นที่ ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก 256,000 ลิตร,  รวมทั้งหมด 660,000 ลิตร

เดือนมกราคม ได้แก่ พื้นที่ ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จำนวน 336,000 ลิตร , พื้นที่วิทยาลัย ต.กลางแดด อ.เมือง 12,000 ลิตร,  พื้นที่ ต.หนองปลิง อ.เมือง จำนวน 24,000 ลิตร, พื้นที่วิทยาลัย ต.กลางแดด  12,000 ลิตร, พื้นที่ ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี 12,000 ลิตร รวมทั้งหมด 396,000 ลิตร

เดือนกุมภาพันธ์ ได้แก่ พื้นที่ ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จำนวน 204,000 ลิตร , พื้นที่วิทยาลัย ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี 12,000 ลิตร,  พื้นที่บ้านหนองปลาแห้ง ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จำนวน 12,000 ลิตร, พื้นที่วัดเขาเจดีย์ ต.กลางแดด อ.เมือง  12,000 ลิตร, พื้นที่ ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี 12,000 ลิตร, สำนักสงฆ์วัดเขาใบไม้ ต.นิคมเขาบ่อแก้ว 12,000 ลิตร, พื้นที่บ้านสระงาม ต.บ้านมะเกลือ 12,000 ลิตร พื้นที่ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ต.บางม่วง อ.เมือง 12,000 ลิตร พื้นที่ ต.หนองปลิง อ.เมือง 720,000   รวมทั้งหมด 1,248,000 ลิตร

เดือนมีนาคม ได้แก่ พื้นที่ ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จำนวน 228,000 ลิตร , พื้นที่ ต.หนองกระโดน อ.เมือง 244,000 ลิตร,  พื้นที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8  อ.เมือง จำนวน 588,000 ลิตร, พื้นที่ ต.วัดไทรย์ อ.เมือง  48,000 ลิตร, พื้นที่ ต.พระนอน อ.เมือง 132,000 ลิตร พื้นที่ ต.หนองปลิง อ.เมือง 48,000 ลิตร พื้นที่ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง 12,000 ลิตร  รวมทั้งหมด 1,320,000 ลิตร

เนื่องจากน้ำพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดประสบปัญหาภัยแล้ง บางแห่งไม่มีประปาหมู่บ้าน บางแห่งมีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จนต้องหาซื้อน้ำมาใช้อุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

Related posts