ลพบุรี I เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รอบการจัดสรรครั้งที่ 2

ที่ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งถือเป็นบุคลากรด้านหน้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตามแผนการบริหารจัดการวัคซีน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  โดยเป็นการจัดสรรรอบที่ 2 เพิ่มเติมอีกจำนวน 917

ซึ่งการฉีดวัคซีนเป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 8 ขั้นตอน โดยผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องผ่านการคัดกรอง วัดไข้ และเริ่มขั้นตอนแรกโดยการลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ซักประวัติ  จากนั้นจะประเมินความเสี่ยง เช่น ประวัติแพ้วัคซีนชนิดที่กําลังจะฉีด หรือแพ้สารประกอบในวัคซีนชนิดที่กําลังจะฉีดหรือไม่  การมีโรคประจําตัวขั้นรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ การมีภาวะเลือดออกง่ายหรือหยุดยาก เกล็ดเลือดตํ่า การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นต้น

ซึ่งหากไม่มีความเสี่ยง ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน  และรับการฉีดวัคซีน หลังจากการฉีดวัคซีนแล้วจะพักสังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาที ซึ่งผู้รับการฉีดวัคซีนไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนแต่อย่างใด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้รับการฉีดวัคซียสแกนแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ที่จุดตรวจสอบก่อนกลับ และชี้แจงแบบบันทึกข้อมูลของผู้ฉีดวัคซีน โดยให้ผู้รับการฉีดวัคซีนบันทึกอาการหลังรับการฉีดวัคซีน นำส่งเจ้าหน้าที่ในอีก 7 วัน ซึ่งผู้ที่รับการฉีดวัคซีนในวันนี้ จะรับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในรอบแรกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และ อสม.ในพื้นที่อำเภอเมือง เข็มที่ 1 ไปแล้ว จำนวน 312 โดส เมื่อวันที่ 8 และ 9 เดือนเมษายน 2564 โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 รอบแรก จะครบกำหนดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ของในวันที่ 29 และ 30 เมษายน 2564

สมชาย I ลพบุรี

Related posts