นครวรรค์ I อบจ. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันไวรัส COVID 19

ที่บริเวณหน้าสำนักงาน อบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการเปิดโครงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันไวรัส COVID 19 พร้อมด้วย พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ.นครสวรรค์ นายมานพ บุญผสม นายเชิดพันธุ์ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ.นครสวรรค์ ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานายกอบจ.นครสวรรค์ นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดอบจ. นครสวรรค์ นายสันติ จันทร์เผิบ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ นางกมลพร บุญปก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นางกาญจนา ไชยพรหม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ข้าราชการและพนักงานลูกจ้างทุกฝ่ายทุกกอง

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังปรากฏการระบาดในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ โดยเฉพาะในตลาดและชุมซนเมือง ทำให้มีการติดเชื้อเชื่อมโยง ไปยังหลายจังหวัดและมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดได้ง่ายในหลายกรณี และในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากกว่า 200 คนและมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น สถานการณ์การระบาดของโรคยังเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นภัยคุกคามความปลอดภัย จำเป็นที่จะต้องคงไว้ซึ่งมาตรการที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและการสร้างความปลอดภัยของสำนักงาน จึงขัดให้มีการทำความสะอาดเริ่มจากตนเอง ครอบครัว สำนักงาน และโดยรอบอาคาร โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงพื้นผิวสัมผัสต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเป็นควบคลุมการเคลื่อนไหวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ร่วมหารือหาแนวทางในการให้ข้าราชการและพนักงานจ้างปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ซึ่งอาจจะลดจำนวนการปฏิบัติงานภายในสำนักงานลง 40% เพื่อเป็นการลดการแออัด และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งจะต้องวางแผนให้มีความสอดคล้องกับ สถานการณ์ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นสำคัญเพราะในสถานการณ์ข้างหน้า หากยังควบคุมไม่ได้ แต่ภาระหน้าที่การทำงานของอบจ.ยังคงต้องขับเคลื่อนต่อไปได้

นายก อบจ.ขอให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์งดการเดินทางข้ามจังหวัด หรือเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นการเดินทางมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ทั้งนี้ หากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีเหตุจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัด หรือเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชา เป็นรายกรณี พร้อมทั้งทำไทม์ไลน์ด้วยทุกครั้ง

Related posts