นครสวรรค์ I ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 2/2564

ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting) นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และพิจารณาเรื่องการใช้จ่ายในการดำเนินการ

Related posts