นครสวรรค์ I ประชุมคัดเลือผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็น สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2564

ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการประชุมคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็น สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาให้การคัดเลือกและสรรหาสตรีไทยดีเด่นประจำจังหวัดนครสวรรค์ เป็นไปตามแนวทางของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

Related posts