ระยอง I รอง ผอ.ศรชล. ประชุมลดปัญหาความขัดแย้งสร้างท่าเรือมาบตาพุด PHASE 3

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดระยอง ( ผวจ.ระยอง/ผอ.ศรชล.จ.ระยอง) มอบหมายให้ นาวาเอก อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รอง ผอ.ศรชล.จ.ระยอง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นาวาเอก พิศาล หาญภักดี หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระยอง (หน.ศคท.จว.รย.) เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดทำแผนเผชิญเหตุ ลดความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบเนื่องจากโครงการก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด PHASE 3 ในบทบาท

และแนวทางการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และชุมชนภาคประมงภายใต้ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 โดยเน้นย้ำไม่ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเกิดความเสียหาย กำลังพลผู้ปฏิบัติงานและประชาชนปลอดภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง สรุปแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดความขัดแย้งฯ ดังนี้

1.) ให้กำหนดกลุ่มประมงเป้าหมายที่รวมตัวกันเรียกร้องให้เยียวยา จำนวน 8 กลุ่ม (เรือประมง จำนวน 450 ลำ) ได้แก่ กลุ่มบ้านตากวน กลุ่มอนุรักษ์ประมงพลา กลุ่มสะพานเมืองสุชาดา กลุ่มกรอกยายชา กลุ่มก้นปึก กลุ่มหัวบ้าน กลุ่มปากน้าบ้านเรา กลุ่มแหลมรุ่งเรือง ให้ชัดเจน

2.) ให้การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (กนอ.) ดำเนินการจัดเวทีพบปะ พูดคุย หารือ ระหว่างกลุ่มประมงเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ และสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อทบทวนชี้แจงสร้างความตระหนักรู้ และทำความเข้าใจก่อนดำเนินโครงการฯ ดังนี้

  • ข้อดี ข้อเสียของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ Environment and Health Impact Assessment (EHIA)
  • ผลประโยชน์ที่กลุ่มประมงเป้าหมายจะได้รับจากมูลนิธิกองทุนประกันความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 อย่างยั่งยืนและชัดเจน

3.) ให้สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ทำการฝึกทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยของเรือ และท่าเทียบเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security Code : ISPS Code) ให้พร้อมรับสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบเนื่องจากโครงการถมทะเลสร้างท่าเรือมาบตาพุด PHASE 3

4.) ศรชล.จังหวัดระยอง และ ศคท.จว.รย. เสนอร่างแผนเผชิญเหตุ เพื่อลดความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบเนื่องจากโครงการถมทะเลสร้างท่าเรือมาบตาพุด PHASE 3 ในบทบาท และแนวทางการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ และชุมชน ภายใต้ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นิราช : นันทพล I รายงาน

Related posts