จันทบุรี I นาวิกโยธิน ตรวจเข้มแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน และภาพรวมของประเทศ หน่วยงานทุกภาคส่วนต่างเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขภัยคุกคามดังกล่าว โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการคัดกรองผู้ติดเชื้อ พร้อมทั้งการดูแลรักษาผู้ป่วยจนสุดกำลัง กองทัพเรือก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่คอยสนับสนุน ช่วยเหลือการแก้ไขปัญหา

โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนด้านตะวันออก โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ด้วยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยทุกภาคส่วน กำหนดมาตรการป้องกันการข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย มาตรการในการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย โดยการใช้กลไกความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้น การลักลอบเข้าเมือง การลาดตระเวนตามแนวชายแดน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดการวางสิ่งกีดขวางประกอบสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ การเฝ้าระวังตามช่องทางธรรมชาติ การสร้างความตระหนักรู้ ประชาสัมพันธ์ คัดกรอง แรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน

นอกจากนี้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ยังได้จัดหมอทหาร ลงพื้นที่ให้บริการด้านการแพทย์ ในการตรวจสุขภาพ ประเมินความเสี่ยง มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล พื้นที่ทุรกันดาร การเดินทางไม่สะดวก และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น เป็นการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องคอยให้บริการพี่น้องประชาชน ณ สถานพยาบาลต่างๆ ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก จนทำให้อาจไม่มีเวลาดูแลได้ทั่วถึงทุกพื้นที่

ทั้งนี้กองทัพเรือ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคามและร่วมแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ กองทัพเรือขอเป็นกำลังใจให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน กับการรับมือในการระบาดของโควิด-19 พวกเราจะก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ชูชาติ I จันทบุรี

Related posts