นครสวรรค์ I ประชุม MOU โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ของจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงมีความสุข และยั่งยืนต่อไป

Related posts