ผบ.ทรภ.1 ตรวจความพร้อม ของกองกำลังพล ฝึกภาคสนาม / ภาคทะเล (FTX)

พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ทรภ.1) ได้ตรวจความพร้อมของ การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเลกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ในส่วนของฝ่ายอำนวยการยุทธ์ กองกำลังทัพเรือภาคที่ 1 ณ ห้อง ประชุมเกาะช้าง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.เกาะช้าง จ.ตราด

สำหรับการฝึกกองทัพเรือนั้น เป็นการฝึกที่กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้จัดให้มีการฝึกเป็นประจำทุกปี เพื่อบูรณาการการฝึกอำนวยการยุทธ์ของส่วนบัญชาการ ร่วมกับการฝึกภาคสนามของกองทัพเรือ ด้วยการนำขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือตามสาขาต่าง ๆ ประกอบกับการปฏิบัติการทางบกและหน่วยสนับสนุนส่วนต่าง ๆ มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์ฝึกสมมติ ให้สอดรับกับภัยคุกคามในปัจจุบัน เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร และแนวทางการใช้กำลังของกองทัพเรือ และการอำนวยการยุทธ์ตามแผนยุทธการที่ใช้ในการฝึก โดยใช้แนวความคิดตามแผนป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์กองทัพเรือ

โดยในปีนี้ กองทัพเรือได้กำหนดให้เป็นการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในพื้นที่ฝั่งตะวันออก โดยมีหัวข้อการฝึกทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี รวมทั้งมีการฝึกการยิงอาวุธประจำเรือต่าง ๆ ในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนบน

พลเรือโท โกวิท  อินทร์พรหม  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังทัพเรือภาคที่ 1 หลังจากที่ได้ตรวจความพร้อมของส่วนอำนวยการยุทธ์ของทัพเรือภาคที่ 1 และได้รับฟังสถานการณ์การฝึกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้ว ท่านยังได้ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายอำนวยการด้านต่าง ๆ ในการสั่งการควบคุม และอำนวยการยุทธ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการฝึก ทำให้ฝ่ายอำนวยการด้านต่าง ๆ ได้รับข้อคิดและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ตอบโต้ต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

นิราช : นันทพล I รายงาน

Related posts