ชลบุรี I รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพัฒนาโรงเรียนเมืองพัทยา

นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ได้รับคำสั่งจากนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลการพัฒนาสถานศึกษาและโรงเรียนในเขตเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียน โดยที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา สำนักสาธารณสุข และส่วนควบคุมอาคารเมืองพัทยา ทำการเก็บข้อมูลไปแล้ว 7 โรงเรียน

นายบรรลือ กุลละวณิชย์  กล่าวว่า วันนี้เป็นในส่วนของการสำรวจข้อมูลการปรับปรุงพัฒนาของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) และโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) โดยหลังจากสำรวจข้อมูลโรงแรียนทั้ง 3 แห่ง เป็นที่เรียบร้อย ทางคณะจะได้รวบรวมข้อมูลส่งนายกเมืองพัทยา พิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป

นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ให้ข้อมูลด้วยว่า นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาเพื่อปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสาธารณสุข ตลอดจนเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง ให้ดีขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts