ราชบุรี I ประชุมยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพร้อมนายวิสา ห์ พูลศิริรัตน์ นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้แจ้งการเตรียมมาตรการป้องกันโควิด-19 หาก ศบค.มีมติยกระดับเข้มข้นขึ้น รวมทั้งมีข้อสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยให้ทุกจังหวัดบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ ดำเนินการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณามาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และโครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดราชบุรี หรือ Local Quarantine จำนวน 2 แห่ง รวมทั้งพิจารณาโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์โรคโควิด-19 ของสถานพยาบาลในอำเภอปากท่อ ส่วนสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 64 จังหวัดราชบุรีพบผู้ป่วยยืนยันระลอกใหม่เดือนเมษายน 245 คน รักษาอยู่ 168 คน หายแล้ว 76 คน เสียชีวิต 1 ราย

อย่างไรก็ดีจังหวัดราชบุรีได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คือคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก และประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก ตั้งแต่เวลา 23.00-04.00 น. เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีผล 29 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

สุพจน์ I ราชบุรี

Related posts