นครสวรรค์ I ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม ครั้งที่ 2/2564

ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ ผลการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทาง ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Related posts