นครสวรรค์ I ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 15/2564

ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 15/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดนครสวรรค์ พิจารณาคำสั่งและมาตรการการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตกักกันไว้สังเกตอาการ Local Quarantine

 

Related posts