ชัยภูมิ I กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่ นายกเล็กเมืองชัยภูมิและนายกฯบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

คณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งให้เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ และนายกฯบ้านค่ายหมื่นแผ้วใหม่ เหตุม. 105วรรคหนึ่ง 16 พฤษภาคม 2564 นี้

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 แล้วนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้มีคำสั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงเลือกตั้งใหม่และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  ตามมาตรา 104  พบบัตรเลือกตั้งปลอม  1 จังหวัด และมาตรา105  วรรคหนึ่ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์และจำนวนบัตรที่ใช้ไปไม่ตรงกัน   37จังหวัด  76 หน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งจังหวัดชัยภูมิด้วยในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชัยภูมิ ต้องจัดให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงเลือกตั้งใหม่และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา 105 วรรคหนึ่ง  ในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี  2 แห่งคือ นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ  เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ศาลเจ้าพ่ออวยลวย บัตรเลือกตั้งหายไป 2 ใบ และนายกเทศมนตรีบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  อำเภอเมืองชัยภูมิ  เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยที่ 2 เหตุบัตรนายกเทศมนตรีหายไป 1 ใบ

ในส่วนของสมาชิกสภาที่ได้รับรองไปแล้วนั้น  คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งไปเข้าปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต่อไป ส่วนการจะเปิดสภาได้หรือไม่ได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกที่กฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่นกำหนด

งามนิตย์ I ชัยภูมิ

Related posts