ราชบุรี I ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

ที่ ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น 4ศาลากลางจังหวัดราชบุรีนายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการอำนวยการ ทสม. ระดับจังหวัดร่วมประชุมด้วย โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดขึ้นเพื่อชี้แจงขั้นตอนคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.)ของจังหวัดราชบุรี

สำหรับบทบาทของ ทสม.จังหวัดที่คัดเลือกมาครั้งนี้เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยมีเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องคำสั่งจังหวัดราชบุรีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. ระดับจังหวัด  ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่อำนวยการและบูรณาการเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน ทสม.ในจังหวัด ดำเนินการตามนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย ทสม. ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยคำนึงถึงนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนโยบายของพื้นที่ และอำนวยการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ในจังหวัดด้วย ที่ประชุมได้รับทราบแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อหมู่บ้าน(ทสม.)ของจังหวัดราชบุรี ซึ่งขณะนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการไปแล้วคือการรวบรวมตรวจสอบรายชื่อ ทสม.แต่ละหมู่บ้านในจังหวัด ทั้งนี้ต้องดำเนินการประกาศรายชื่อคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๔เพื่อรายงานผลให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป

สุพจน์ I ราชบุรี

Related posts